Βιβλιογραφία


Αλβανούδη Ζ., Γρόσδος Σ., Καλέτος Γ., Ντάγιου Ε. & Χαραλαμπόπουλος Α. (επιμ.), Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο, Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2000

Brumfit C.J., Communicative Methodology in Language Teaching, Cambridge University Press, 1984

Brumfit C.J. & Johnson K. (eds), The Communicative Approach to Language Teaching,
Oxford University Press, 1979

Coste D., Courtillon J., Ferenzi V. et al., Un niveau-seuil, Conseil de l'Europe, Hatier, Paris, 1976

Γεωργακοπούλου Α. & Γούτσος Δ., Κείμενο και επικοινωνία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999

Hymes D., «On communicative competence»,
στο: Pride J.B. & Holmes J. (eds), Sociolinguistics, Penguin, Harmondsworth, 1972

Ιορδανίδου Α. & Φτερνιάτη Α. (επιστ. επιμ.),
Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο, Πατάκης, Αθήνα, 2000

Littlewood W., Communicative Language Teaching: An Introduction, Cambridge University Press, 1981

Ματσαγγούρας Η.Γ., Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου, Γρηγόρης, Αθήνα, 2001