Συμπερασματικά

Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος απαιτεί συνολική αλλαγή στην αντίληψη του εκπαιδευτικού για το γλωσσικό μάθημα, η οποία συνοδεύεται από αλλαγή στις παιδαγωγικές του πρακτικές και στον τρόπο δόμησης του μαθήματος: η γλώσσα δεν είναι ένα απλό αντικείμενο μάθησης, γίνεται εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας. Σε όλες τις συνθήκες (εκμάθηση μητρικής ή δεύτερης/ξένης γλώσσας) η χρήση της γλώσσας που υπαγορεύεται από μια επιθυμία επικοινωνίας δεν μπορεί παρά να προηγείται της πλήρους κατάκτησής της. Αυτό πρακτικά σημαίνει αποδοχή των λαθών που κάνουν τα παιδιά ―και κυρίως τα αλλόγλωσσα―, αποδοχή των τρόπων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν και, κατά συνέπεια, αποδοχή της ίδιας τους της ταυτότητας. Όπως φάνηκε από τις σκηνές που αναλύθηκαν, το εκπαιδευτικό υλικό δεν αρκεί από μόνο του για να μετασχηματιστεί ένα παραδοσιακό μάθημα σε ένα μάθημα εμποτισμένο από τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.