Τι μαθηματικά θέλουμε να μάθουν οι μαθητές;


Οι αντιλήψεις της επιστημονικής κοινότητας σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της μαθηματικής εκπαίδευσης άλλαξαν σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις μετατοπίστηκαν από την επιδίωξη της απλής κατάκτησης συγκεκριμένων αριθμητικών και γεωμετρικών δεξιοτήτων από τους μαθητές στην έμφαση σε διαδικασίες μάθησης μέσα από την ανακάλυψη και στη συνέχεια, σήμερα, στην εστίαση στην επίλυση προβλήματος.

Τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών των μαθηματικών επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του συλλογισμού, στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και στην απόκτηση από τους μαθητές εμπιστοσύνης στον εαυτό τους γι' αυτές τις ικανότητες.

Η έμφαση της διδακτικής πράξης στην τάξη δίνεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές κάνουν λογικές συνδέσεις και διατυπώνουν τις σκέψεις τους κατά την ενεργό εμπλοκή τους στην επίλυση προβλημάτων, καθώς παράλληλα αναπτύσσουν άλλες δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θεωρούνται σημαντικές στην κοινωνία μας.

Βασικός προσανατολισμός της σύγχρονης μαθηματικής εκπαίδευσης είναι ότι οι μαθητές, για να μπορέσουν να αποδώσουν νόημα στα μαθηματικά, θα πρέπει να τα αντιληφθούν και να τα χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων, με αυτοπεποίθηση και συναίσθηση των προκλήσεων και των απολαύσεων που προσφέρει η ενασχόληση με αυτά.  

Ποια είναι, όμως, εκείνα τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών που τα αναδεικνύουν σε σημαντικό για την κοινωνία μας πεδίο γνώσης στο οποίο είναι επιθυμητό και επιβεβλημένο να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές;
  Τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών