Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη;

Η μάθηση και η διδασκαλία στην τάξη των μαθηματικών αποτελούν διαδικασίες ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Ωστόσο, ταυτόχρονα συνιστούν, για τον εκπαιδευτικό και τον ερευνητή, μοναδικά και εξαιρετικού πλούτου πεδία δράσης για τη σε βάθος κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το σχολείο, σε δυναμική αλληλεπίδραση με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, αναπαράγει τις κοινωνικές δομές, «κατασκευάζοντας» διαδρομές επιτυχίας και αποτυχίας και κατευθύνοντας, άμεσα ή έμμεσα, προς αυτές μαθητές με συγκεκριμένη προέλευση.

Αυτή η κατανόηση είναι καθοριστική, καθώς αποτελεί την προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στην εκπαίδευση γενικότερα και στη μαθηματική εκπαίδευση ειδικότερα οι οποίες θα εξασφαλίζουν, στο μέτρο του εφικτού, ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής και ευρύτερης κοινωνικής επιτυχίας για όλους τους μαθητές.

  Τι συμβαίνει σε μια τάξη μαθητών με διαφορετικές ταυτότητες;